Tebliğler
Nilsu Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Tebliğler

Atık Yönetimi
 Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
 Atık Getirme Merkezi Tebliği – Ekler
 Atık Takip Servis Sağlayıcılarının Niteliklerinin Belirlenmesi ile ilgili Usul ve Esaslar
 Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ – Ekler
 Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği – Ekler
 Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği
 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3) 2020-3 – Ek
 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/7) 2018/7 – Ek
 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/23) – Ekler
 Kompost Tebliği – Ekler
 Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ – Ekler
 Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği – Ekler
 Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği
 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/15) – Ekler
 Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği
 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: Tmktdgm-01)
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife Ve Talimatta değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat  –  Ekler
 Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat
 Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği – Ekler

Su ve Toprak Yönetimi
 Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ – Ekler
 Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği – Ekler
 Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ
 İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ – Ekler
 Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği – Ekler
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği (30/06/2009 Tarih ve 27274 Sayılı)
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
 Sulak Alanlar Tebliği (Tebliğ No:6) – Ek
 Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği
 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği
 Yer Üstü Suları, Yer Altı Suları ve Sedimentten Numune Alma ve Biyolojik Örnekleme Tebliği – Ekler

Deniz ve Kıyı Yönetimi
 Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ – Ek
 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine ve Yetki Belgesi Bulunan Şirket/Kurum/Kuruluşlar İle Kıyı Tesislerinin Çalışma Usullerine İlişkin Tebliğ
 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ – Ekler
 Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Kimyasallar Yönetimi
 Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği – Ekler
 Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği – Ek
 Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği  – Ek
 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/6) – Ek

Gürültü Yönetimi
 Binaların Gürültüye Karşı Korunması Tebliği – Ekler

İzin ve Denetim
 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1) – Ekler
 Yeterlilik Belgesi Tebliği – Ekler

Enerji Yönetimi
 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 Uncu Maddesine Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2018/1) – Ek
 Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ – Ekler
 Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ –  Ek1 Ek2 Ek3 Ek4 Ek5 Ek6 Ek7
 Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/5) – Ek
 Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ – Ekler
 Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 25)
 Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ – Ekler

İklim Değişikliği
 
Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği – Ekler
 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)
 Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği – Ekler
 Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği Uygulama Usul ve Esasları
 Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ – Ek

Hava Yönetimi
 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği (R.G. 12.10.2011/28082)

Diğer
 ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir Kararı Bulunan Projelerde Yapılacak Kapasite Artışı ve Genişletilmesi Planlanan Projelere İlişkin Tebliğ
 Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yeterlilik Belgesi Tebliği
 Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ – Ekler
 Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğ – Ekler

Nilsu Çevre Danışmanlık

Geleceğimizi ve doğayı korumak için bizimle çalışmak ister misiniz?

Whatsapp
Destek
Hemen Ara
0532 491 23 07